Żydowski (syjonistyczny) scenariusz zniewalania państw i narodów. (część 1)

Raport Specjalny

Polonijne Stowarzyszenie Patriotów Narodu Polskiego w Kanadzie

E-mail : jasiek@sprint.ca

 

Ile razy będziesz wybierał tymczasowe żydowskie rządy w Polsce?

 

Stenogram z Tajnego Referatu tow. Jakuba Bermana wygłoszonego na posiedzeniu

Egzegutywy KomitetuŻydowskiego w kwietniu 1945 r.

 

TYLKO DLA ZYDÓW

ŚCIŚLE TAJNE Instrukcja Nk/003/47

Żydowski scenariusz zniewalania pañstw i narodów.

 

Namiestnicy moskiewscy musieli je przestrzegac pod rygorem natychmiastowego wezwania do Moskwy lub gułagowej banicji. Egzemplarz tego scenariusza znajdowal sie m.in. w Belwederze, do wiadomości Bieruta, Bermana i najbliższego zydowskiej kliki. Tam właśnie zginał!…

Posiadamy kopie tego unikalnego najtajniejszego żydowskiego dokumentu. Wierne tłumaczenie z oryginału rosyjskiego

Sciśle tajne,Moskwa 2 VI 1947r.Instrukcja Nk/003/47

____________________________________________________________

 

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, społdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko. Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję. Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.
Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów. Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.
Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730. Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.
Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce. Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.

 

 ________________________________________________________________________

 

1.

W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych

informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.

Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w

miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za

pośrednictwem naszych służb specjalnych.

 

2.

Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych

kontaktów między naszym wojskiem a ludnością cywilną

kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach

krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie

kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z

miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami

krajowców.

 

3.

 Przyspieszyc likwidację krajowców zwiazanych z KPP,

PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCH i innych ugrupowań,

które powstały bez naszej inspiracji.

Wykorzystac w tym celu fakt zbrojnej opozycji.

 

4.

Dopilnować aby do wszystkich akcji bojowych, w

pierwszej kolejnosci kierowano żołnierzy, którzy przed

wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na

naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji

 

5.

Przyspieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną

organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska

obsadzone były przez ludzi zatwierdzanych przez

nasze słuzby specjalne.

 

6.

 Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w

jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego

wzwyż przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby

specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych

przywódców harcerstwa.

 

7.

Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na

zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji

wybranych przez siebie władz partyjnych, w żadnym wypadku

delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń między zakladowych.

W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia nalezy

wyeliminowac ludzi, którzy wykazali się aktywnoscią w

wysuwaniu koncepcji i postulatów. Na każdy następny zjazd

wybierać nowych kandydatów, tylko wytypowanych przez

nasze służby specjalne.

 

8.

Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyrózniajacych się

zmysłem organizacyjnym, umiejącym sobie zjednać

popularność. Ludzi takich należy pozyskać, w razie odmowy

nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

 

9.

Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach

pañstwowych ( za wyjątkiem służb ścigania i pracowników

przemyslu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory.

Dotyczy to szczególnie służby zdrowia, wymiaru

sprawiedliwosci, oswiaty i kierowników róznych szczebli.

 

10.

 Do wszystkich organów wladzy i większych zakładów

pracy wprowadzic ludzi współpracujących z naszymi

służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).

 

11.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców

nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów

wysyłanych do ZSSR. Nie można to również nazwać

handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała

ilość towarów wysyłanych przez nas do Polski, ale

wspominała że to w ramach wymiany handlowej.

 

12.

Wpłynąć na władze krajowe, aby nabywcy ziemi, gruntów

i parceli nie otrzymali aktów własności, a jedynie akty

nadania.

 

13.

Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa

indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstwa stało siê

nieopłacalne , a wydajność jak najmniejsza. W następnej

kolejnooeci przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie

wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy

środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinności dla

państwa. Jeżeli to nie pomoże spowodować, aby rolnictwo nie

dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i

oprzeć wyżywienie na imporcie.

 

14.

 Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne,

gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie

były precyzyjne.

 

15.

Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka

komisji, urzêdów, instytucji społecznych, ale żadne z nich nie

powinno mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez

konsultacji z pozostałymi. (Nie dotyczy przemysłu

wydobywczego).

 

16.

Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego

wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą one

zajmować siê jedynie sposobem wykonywania zleconych

zadań.

 

17.

Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu

wobec poleceñ dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak

organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności

rozrywkowej i oświaty, wycieczki oraz rozprowadzanie

atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz

politycznych.

 

18.

 Należy spowodować, aby awansowano tylko tych

pracowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im

zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw nie

wychodzących poza te działania.

 

19.

Krajowcom na stanowiskach partyjnych pañstwowych i

gospodarczych należy stworzyć warunki do działania, które

będą kompromitować ich w oczach podwładnych i wyborców

i zamykać im powrót do tych środowisk z których pochodzą.

 

20.

 Kadrze oficerskiej rekrutującej siê z krajowców można

powierzyć odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam

już nasze służby specjalne.

 

21.

Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do

wszelkich rodzaji broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeñ

w ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.

 

22.

Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i

instytucje naukowo badawcze.

 

23.

Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch

racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale

wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisywać,

przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te

wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym,

wstêpnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji.

Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby

doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia

wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działan. W

wypadku głównych odkryć, spowodować ich sprzedaż za

granicê. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości

i opisy wynalazków.

 

24.

Spowodować zakłócenie w punktualności transportów (z

wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK 552-46).

 

25.

 Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i

problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje,

rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.

 

26.

Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne

problemy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka

przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzić

do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.

 

27.

Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać

akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do

zjednoczenia ducha narodu.

 

28.

Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych

większych miastach i osiedlach nie budowano nowych ujęć

wodnych niezależnych od głównej sieci

wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne

systematycznie likwidować.

 

29.

 Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby

 ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić

rezerwuary wody pitnej.

 

30.

 Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych

miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeñ

pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenia

żywności na dłużej i w większych ilościach.

 

31.

Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i

rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie

pozwalające na produkcjê artykułów dobrej jakości, a cena

tych produktów powinna być wyższe od podobnych

wytwarzanych przez pañstwo.

 

32.

Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji

biurowej wszystkich stopni. Można dopuścić krytykę

działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej

zmniejszenie ani sprawną pracę.

 

33.

Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w

przemysłach wydobywczych i w działaniach określonych

odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do

wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

 

34.

 Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak

ukierunkować działalność ośwoatowo-wychowawczą, aby

wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji.

Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, archiwa,

biblioteki, kazania, kolędowania (ostatni przykład to co

powiedział ks. Jankowski, kapusie Żydy roztrąbili

na cały świat, nie to, że prawda tylko, że antysemityzm) treści

nauk religijnych oraz obrzêdy pogrzebowe.

 

35.

W szkolnictwie pañstwowym, zawodowym, a

szczególności w szkołach średnich i wyższych, doprowadzić

do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym

autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzać ludzi

mianowanych.

Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do

ograniczeń wydań źródłowych, do usunięcia z szkół średnich

łaciny, greki, filozofii ogólnej i genetyki.

W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić

lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyraniê królów

oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym

doprowadzić do wąskich specjalizacji.

 

36.

 Inspirować organizowanie imprez pañstwowych

związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem

zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walkę o

socjalizm.

 

37.

 W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań

traktujących o krajowcach przebywających w naszym

pañstwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.

 

38.

 W razie powstania organizacji popierającej sojusz z

naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności

gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast

podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te

organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i

szowinistycznymi. Formy działalności :

Burzenie naszych pomników i cmentarzy (obecnie podpalona

Synagoga), publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród,

naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac

propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać

istniejącą nienawiść do nas.

 

39.

Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych

połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej

można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu

czy koncentracji sił opozycji.

 

40.

 Pilnować, aby aresztować przeciwników politycznych.

Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowych

narodowców. Likwidować w drodze tzw. zajęć sytuacyjnych

przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich

wcześniej za wykroczenia kryminalne.

 

41.

 Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w

procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji,

można ją przeprowadzić pod warunkiem, że sprawa

będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia

i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów,

świadków, oskarżycieli, informatorów).

 

42.

 Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach

kierowniczych obsadzanych przez partię, którzy swą

działalnością spowodowali straty lub wywołali

niezadowolenie wśród podwładnych. W sytuacjach

drastycznych należy ich odwołać ze stanowisk i przenieść do

innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.

W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach

kierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do

źniejszej wymiany.

 

43.

 Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk

kierowniczych (wojsko, minister, główne urzędy,

szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciw ludowi,

przeciwko socjalizmowi, przeciwko indrustalizacji. Będzie to

powodować czujność mas pracujących.

 

44.

 Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez

dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów mających

najniższe kwalifikacje (ostatni przykład to BOLEK –

WAŁĘSA, który od Żydostwa zachodniego otrzymał nawet

tytuły profesorskie, skąd my to znamy, 40-50 lat wcześniej za

chwalenie Stalina też można było zbierać tytuły iawansować).

 

45.

Spowodować napływ do szkół wyższych pochodzących z

najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują

zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.

________________________________________________________________________

Koniec części pierwszej.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s